วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทที่ ๑ บทนำ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา)

บทที่  ๑
บทนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลtสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น