วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท


  • ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
  • การติดตามและประเมินผลแผน