วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

  • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

--------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น