วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

  • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  • ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
  • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น