วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2551

  • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
  • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น