วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)

  • หนังสือสำนักงาน กจ.,กท., ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศ กจ.,กท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2)
--------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น