วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                              ในสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอ แนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงาน อบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2478 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว1559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท.

 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท บริหาร
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท อำนวยการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท วิชาการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,กท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว331 ลงวันที่ 30 พศจิกายน 2553 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2551

 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน


 • หนัสือสำนักงาน กจ.,กท.,ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพอเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)

 • หนังสือสำนักงาน กจ.,กท., ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศ กจ.,กท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2)

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.

 • คำถาม - คำตอบ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • การปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.