วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

บทที่ ๑ บทนำ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา)

บทที่  ๑
บทนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแลtสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท

ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท


 • ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
 • ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
 • การติดตามและประเมินผลแผน

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2556

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
สายงาน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                              ในสายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอ แนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ โครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความ มั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงาน อบต. แผนอำเภอ แผนงานจังหวัด และโครงการระดับชาติ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิด และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2

 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2478 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว1559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ